พิกัดความเผื่อของเหล็กเพลาขาว

พิกัดความเผื่อของเหล็กเพลาขาว

ระดับพิกัดความเผื่อ ระดับ7
(h7)
ระดับ8
(h8)
ระดับ9
(h9)
ระดับ10
(h10)
ระดับ11
(h11)
ระดับ12
(h12)
ระดับ13
(h13)

เส้นผ่านศูนย์กลาง,
ขอบ,
ระยะห่างเส้นทแยงมุม,
ความหนา, ความกว้าง

ตั้งแต่3 ถึง 6 0
-0.012
0
-0.018
0
-0.030
0
-0.048
0
-0.075
0
-0.12
0
-0.18
มากกว่า6 ถึง 10 0
-0.015
0
-0.022
0
-0.036
0
-0.058
0
-0.090
0
-0.15
0
-0.22
มากกว่า10ถึง18 0
-0.018
0
-0.027
0
-0.043
0
-0.070
0
-0.11
0
-0.18
0
-0.27
มากกว่า18ถึง 30 0
-0.021
0
-0.033
0
-0.052
0
-0.084
0
-0.13
0
-0.21
0
-0.33
มากกว่า30 ถึง 50 0
-0.025
0
-0.039
0
-0.062
0
-0.100
0
-0.16
0
-0.25
0
-0.39
มากกว่า50 ถึง 80 0
-0.030
0
-0.046
0
-0.074
0
-0.12
0
-0.19
0
-0.30
0
-0.46
มากกว่า80 ถึง 120 0
-0.035
0
-0.054
0
-0.087
0
-0.14
0
-0.22
0
-0.35
0
-0.54

การใช้งานของระดับพิกัดความเผื่อ

รูปร่างและวิธีการแปรรูป กลม เหลี่ยม หกเหลี่ยม แบน
เกลา ดึง ตัด
ระดับพิกัดความเผื่อ เกรด7, เกรด8, เกรด9 เกรด8, เกรด9, เกรด10 เกรด11, เกรด12, เกรด13 เกรด10, เกรด11 เกรด11, เกรด12 เกรด12, เกรด13

※มาตรฐานของระดับพิกัดความเผื่อ .... ตัวอักษรสีแดง