นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเรามีนโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคุลที่ได้รับจากทางลูกค้าดังนี้

คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลของลูกค้าที่สามารถชี้เฉพาะเจาะจงตัวบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์เป็นต้น (ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลที่อาจจะไม่สามารถชี้เฉพาะเจาะจงตัวบุคคลได้หากเป็นข้อมูลที่แยกกัน แต่หากนำมารวมกันแล้วสามารถชี้เฉพาะเจาะจงตัวบุคคลได้)
วัตถุประสงค์การเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บมา จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1. การติดต่อกลับสำหรับการสอบถามต่างๆ
2. การติดต่อที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ
3. การให้บริการหลังการขาย

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม

ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลที่สามหากไม่ได้รับการยินยอมจากลูกค้า แต่มีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้ กรณีที่ต้องทำตามกฏหมาย กรณีที่ หน่วยงานภาครัฐ หรือ หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆที่มีอำนาจสั่งให้เปิดเผยข้อมูล กรณีที่จำเป็นต่อการปกป้อง ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์ แต่มีอุปสรรคในการขอความยินยอมจากลูกค้า กรณีที่ลูกค้าให้จัดการข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนแทนในกรอบวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น กรณีมีการควบรวมกิจการและต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้กิจการดำเนินต่อไป

ติดต่อสอบถาม:
〒596-0013 20-4 Rinkai-town Kishiwada-city Osaka-prefecture
TEL.+81-72-436-0441 FAX.+81-72-439-9576
บริษัท นันไคชาฟท์